Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace k zápisu do 1. tříd + SPÁDOVÝ OBVOD

1. Termín a místo zápisu
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon, dne 21. ledna 2016 od 14:00 do 19:00 hodin.
 
2. Věk dítěte
Podle § 36 odst. 3 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Zapisujeme tedy děti narozené v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona è. 561/2004 Sb., školský  zákon).
 
3. Práva a povinnosti rodičů
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon).
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.
 
4. Spádové obvody škol
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Spádové oblasti viz přiložený soubor ke stažení.

 

5. Odklad povinné školní docházky
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod.
V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodů jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.
Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží dvě doporučení k odkladu.
 
6. Cizinci a povinná školní docházka
Povinná školní docházka se vztahuje i  občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (Hlava IVa zákona è. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza,  (§ 30 a násl. a hlava IV zákona è. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (Zákon è. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona è. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).
Při zápisu cizinců je nutné uvádět, zda-li se jedná o trvalý či přechodný pobyt.
 
7. Rozhodování ředitele školy
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona è. 561/2004 Sb., školský zákon).
Přijímání ke vzdělávání v základní škole se řídí správním řádem.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů od data zveřejnění.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.
 
Pro školní rok 2016/2017 budeme otvírat dvě první třídy s celkovou maximální kapacitou 60 žáků. Třídy 1. A a 1. B budou pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Paleta života, č. j. 1/2014. 

 

Kritéria přijetí do tříd s ŠVP Paleta života: maximální počet žáků – 60 žáků/ 2 třídy

1. kritérium        Dítě, které splňuje současně tyto podmínky:
  1. místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ
  2. žákem školy je zároveň jeho sourozenec
2. kritérium

  Dítě, které splňuje podmínku:
  místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ

3. kritérium   Dítě, které splňuje současně podmínky:
  1. místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ
  2. žákem školy je zároveň jeho sourozenec
4. kritérium   Dítě, které splňuje podmínku:
  místo trvalého pobytu v Liberci ve školském obvodu jiné ZŠ
5. kritérium 

  Dítě, které splňuje současně podmínky:
  1. místo trvalého pobytu mimo Liberec, v obci, podílející se na úhradě nákladů spojených s provozem škol zřizovaných SML
  2. žákem školy je zároveň jeho sourozenec

6. kritérium   Dítě, které splňuje podmínku:
  místo trvalého pobytu mimo Liberec, v obci, podílející se na úhradě nákladů spojených s provozem škol zřizovaných SML
7. kritérium   Dítě, které splňuje současně podmínky:
  1. místo trvalého pobytu mimo Liberec
  2. žákem školy je zároveň jeho sourozenec
8. kritérium   Dítě, které splňuje podmínku:
  místo trvalého pobytu mimo Liberec


 

Informace k zápisu do 1. tříd + SPÁDOVÝ OBVOD

Dokumenty ke stažení
Školský obvod 20 - spádová oblast ZŠ nám. Míru PDF soubor 162.4 kB Stáhnout